Budimar Budowy

2024

                    Kontrahent

                         Nazwa

Urząd Gminy Mełgiew

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Mełgiew, Trzeciaków, Trzeszkowice, Krzesimów, Żurawniki.”

Urzad Gminy Szastarka

 ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szastarka”

CZĘŚĆ 1: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szastarka, Polichna Czwarta, Wojciechów, Brzozówka Kolonia.”

Urzad Gminy Szastarka

,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szastarka”

CZĘŚĆ 2: ,,Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Szastarka, Blinów Drugi, Polichna Druga, Polichna Czwarta, Huta Józefów.”

2023

,,ARCHE” S.A.

,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej; rozbudowa i przebudowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej wraz z separatorem tłuszczu przy istniejących budynkach” w ramach inwestycji pn.: ,,Roboty budowlane w zakresie adaptacji i dokończenia budowy istniejącego budynku obejmujące rozbiórki, remont, przebudowę i rozbudowę wraz z towarzyszącymi budowlami, małą architekturą oraz drogą wewnętrzną” w miejscowości Nałęczów ul. Spółdzielcza 4b.

Urząd Gminy Konopnica

Inwestycja pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie, Konopnica – Kozubszczyzna i Zemborzyce Podleśne.”

CZĘŚĆ II: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konopnica – Kozubszczyzna.”

Urząd Gminy Chrzanów

,,Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej – etap II.” CZĘŚĆ I: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego o V=300m3 w m. Chrzanów Pierwszy.”

Urząd Gminy Chrzanów

,,Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej – etap II”

CZĘŚĆ III: ,,Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych.”

Urząd Gminy Jabłonna

,,Budowa zbiorników wyrównawczych na ujęciu wody w miejscowości Jabłonna-Majątek.”

Urząd Gminy Markuszów

,,Modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Markuszów.”

Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o.

,,Przebudowa stacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta.”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 ,,Roboty remontowe peronu wyspowego st. Jaszczów.”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.

,,Budowa sieci wodociągowej w Dominowie i Żurawnikach (etap II, III, VI, rozbudowa etapu IV), gmina Mełgiew.”

TEXO+A63:A82M Sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie wszystkich przyłączy sanitarnych wraz z instalacjami podposadzkowymi kanalizacji technologicznej tj.:

a) Kompleksowym wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

b) Kompleksowym wykonaniu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

c) Kompleksowym wykonaniu zewnętrznej instalacji cieplnej;

d) Kompleksowym wykonaniu przyłącza wodociągowego

e) Kompleksowym wykonaniu instalacji podposadzkowych kanalizacji technologicznej

w ramach: roboty budowlane polegające na budowie myjni pojazdów mechanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Lublinie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2022

Agencja Mienia Wojskowego

 ,,OL-W38 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obwodnicy oraz sieci p.poż. na terenie bazy magazynowej AMW przy ul. Kolejowej 24 w Kraśniku.”

Track Tec Construction Sp. z o.o.

,,Budowa dodatkowego połączenia rozjazdowego – łącznika torów 2-4 (6) na stacji Puławy Azoty (km 117,44 – 117,56 LK7).”

CANSPED Sp. z o.o.

,,Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jana Kasprowicza 50 i 52 dz. nr ew. 25 i 26 Zadębie II, gm. Lublin.”

Urząd Gminy Niemce

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie.”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

,,Modernizacja przystanku w stacji Klemensów przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne” w ramach zadania ,,Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

,,Modernizacja przystanku osobowego Wólka Niedzieliska przy linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne.”

STRABAG Sp. z o.o.

,,Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826.”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Roboty budowlane polegające na robotach remontowych infrastruktury towarzyszącej peronu st. Krzywda.”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.

,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew.”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

,,Roboty remontowe peronu p.o. Zwierzyniec.”

Urząd Gminy Konopnica

,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie, Konopnica i Zemborzyce Podleśne” CZĘŚĆ III: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zemborzyce Podleśne.”

Urząd Gminy Mełgiew

,,Budowa sieci wodociągowej z rur PE110 SDR11 PE100RC na działkach nr 80/9, 95, 46/5 i 46/12 w m. Franciszków, gm. Mełgiew.”

Urząd Gminy Żyrzyn

Przedmiotem umowy jest ,,Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn.”

CZĘŚĆ III: ,,Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotliny, Parafianka oraz Żerdź.”

Urząd Gminy Jastków

,,Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Snopków.”

2021

Łucz-Bud Sp. z o.o.

Wykonanie robót żelbetonowych na inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcji urządzeń oraz budowa nowego zakładu produkcji chemii w działkach nr ew. 120/4/ 121. 122 (obr. 44 – Zadębie I, ark. 6) położonych przy ul. Braci Krausse 6/Ludwik Spiessa w Lublinie.”

Łucz-Bud Sp. z o.o.

Wykonanie robót sanitarnych na inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcji urządzeń oraz budowa nowego zakładu produkcji chemii w działkach nr ew. 120/4/ 121. 122 (obr. 44 – Zadębie I, ark. 6) położonych przy ul. Braci Krausse 6/Ludwik Spiessa w Lublinie.”

PHU MERCUS BIS Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki” na zlecenie Zamawiającego – Gminy Nałęczów, a Wykonawcą zadania inwestycyjnego – PHU MERCUS BIS Sp. z o.o”.

Urząd Gminy Serniki

,,Budowa sieci wodociągowej w m. Serniki Kolonia” w ramach projektu ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz budowa sieci wodociągowej w m. Serniki Kolonia.”

Urząd Gminy Konopnica

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopnica.”

Urząd Gminy Łomazy

Zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jusaki-Zarzeka, Łomazy, Szymanowo, Wola Dubowska, Krasówka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łomazy”.Przedmiotem Umowy jest ,,Część: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.”

Urząd Gminy Piaski

„Budowa sieci wodociągowej w Wierzchowiskach Drugich oraz budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Gardzienicach Pierwszych – część 1, w ramach postępowania pn: ,,Budowa sieci wodociąowej w Wierzchowiskach Drugich i w Woli Piaseckiej oraz budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Gardzienicach Pierwszych, Gmina Piaski.”

PEGIMEK Świdnik

,,Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku.”

ZWSE Rzeszów

,,Wykonanie prac budowlano-montazowych związanych z budową/modernizacją podstacji trakcyjnej PT Motycz.”

Urząd Gminy Biłgoraj

 ,,Centrum dyspozytorskie zarządzające kompleksowo systemem zaopatrzenia w wodę” realizowanego w ramach projektu pn.: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Mełgiew

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew.ZADANIE NR 1: Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Franciszków, ul. Spokojna, ul. Szeroka, ul. Żwirki i Wigury, ul. Zacisze oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ew. 161/4 w m. Franciszków.

Urząd Gminy Mełgiew

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy Mełgiew. ZADANIE NR 4: Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Trzeszkowice.

FS Nieruchomości S.A.

 ,,Budowa Drogi wewnętrznej sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Willowy Jastków Etap IIB w Jastkowie gm. Jastków.”

FS Nieruchomości S.A.

,,Budowa Drogi wewnętrznej sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej na osiedlu Willowy Jastków Etap IIA w Jastkowie gm. Jastków.”

FS Nieruchomości S.A.

,,Budowa infrastruktury na osiedlu Willowy Jastków Etap III miejscowość Jastków gmina Jastków: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa z przyłączami kanalizacyjnym i wodociągowym do budynków mieszkalnych, droga wraz z oświetleniem ulicznym na działkach 344/91; 344/92; 344/99; 344/100; 344/102; 344/103; 344/104; 344/133; 344/93; 344/94; 344/105; 344/106; 344/107; 344/108; 344/134.”

MERX Sp. z o.o.

,,Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji”, w tym dla lokalizacji: KANIE.

MERX Sp. z o.o.

,,Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji”, w tym dla lokalizacji: SADURKI.

MERX Sp. z o.o.

,,Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji” w tym dla lokalizacji: KRAŚNIK.

MERX Sp. z o.o.

 ,,Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS B dla 20 lokalizacji”, w tym lokalizacji: ŚWIDNIK MIASTO.

2020

Urząd Gminy Biłgoraj

Zamówienie pn.: ,,Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy.”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Biłgoraj

Zadanie inwestycyjne: ,,Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Hedwiżynie.”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Biłgoraj

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Majdanie Gromadzkim.”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Biłgoraj

Zamówienie pn.: ,,Połączenie wodociągów w Dereźni Zagrody i Soli.”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Biłgoraj

Zamówienie pn.: ,,Wymiana wodociągu w miejscowości Gromada (z lokalizacją na działkach ewidencyjnych w Majdanie Gromadzkim).”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Biłgoraj

Zamówienie pn.: ,,Połączenie wodociągów w Korytkowie Dużym i Nadrzeczu.”Projekt: ,,Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.”

Urząd Gminy Jastków

 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna.”

Hartbex Sp. z o.o.

,,Budowa budynku Podstacji Trakcyjnej w Życzynie.”

ART-BRUK Monika Chołody

,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sypniewskiego w Puławach.”

ZWSE Rzeszów

,,Budowa przyłącza wodociągowego do celów bytowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla podstacji Ruda Talubska wraz z budową sieci wodociągowej.”

Hartbex Sp. z o.o.

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym i obiektami małej architektury w Rzeszowie przy ulicach Małopolskiej, K 501/02.”

ZWSE Rzeszów

Zadanie pn.: ,,Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z modernizacją podstacji trakcyjnej PT Słupca.”